(kosciół œw. Dominika)(18kB)Kościół nasz wybudowany w 1788 roku przez oo. Dominikanów w tzw. "Friedrichstadt". W połowie XIX wieku nastąpiła sekularyzacja. Notatka z 1842 r. głosi: "dominikanów już nie ma, kościół jest lokalnym". Przy kościele jest szkoła przygotowawcza dla miejskiej szkoły para-fialnej: jest jeden nauczyciel uczący 46 dzieci - lokalią zarządza wtenczas Ks.Jakób Buchmann. Obecny nasz kościół filialny w Jędrzychowie - Heiderdorf - należał do kościoła parafialnego św. Jakuba; celebrowało się w nim tylko w dni po-wszednie. W 1847r.lokalią zarządzał duchowny Franz Tilgner z Guchelhausen jako wikary lokalny. Od 1848r. duszpasterzował na terenie lokalii św. Dominika duchowny August Bulang. W roku 1855 należy do parafii pod wezw. św. Jakuba 13016 wiernych. W tym czasie jest 2227 protestantów, Żydów zaś 380. Do parafii św. Jakuba należy szkoła gimnazjalna Burgerkiche, św. Do-minika w tak zwanym Friedrichstadt, kościoły św. Rocha i Jeruzalem, kaplica w Heidersdorf. Wymienione są dalsze szkoły: szkoła chłopięca -sześć klas (uczniów 603), szkoła dla dziewcząt - sześć klas (uczniów 606), szkoła przy kościele lokalnym św. Dominika w Friedrichstadt: l klasa (61 uczniów) i w Heidersdorf: 2 klasy (98 uczniów). W 1887 jest duszpasterzem na terenie lokalii św. Dominika duchowny Karl Adelt, wyświęcony w 1857 roku. Odtąd poprzez (wszystkie) następne lata ciągle duszpasterzem jest wy-mieniony Karl Adelt. Z 1891 roku istnieje wzmianka o Heidersdorf (Jędrzychów) i o Kohisdorf (Skorochów) ze woja tak zwaną Messkapelle pod wezw.św. Urbana; obydwie miejscowości należą wciąż do parafii św. Jakuba. W 1891 roku wzmianka o tzw. Periesterhaus (dom 20 emerytów), w roku 1901 wymienieni są jego mieszkańcy Adalbert Viola.Milit.Ober-farer. Wilhelm Anders Ober=u.Reli.=Lehrer, Paul Rei mann, Gymn=u. Ober.=Relig.=Lehrer, Alfons Croca, Spiritual in Stammhaus der Grauen Schwestern i 8 innych duchownych. 1912 roku ks. Karl Adelt - zostaje dziekanem honorowym - w 1914 roku prawdopodobnie umiera, bo na terenie lakalii św. Dominika nie ma duszpasterza. 17.IX.1915r.zamianowany został proboszczem kanonicz-nym ks.dr.theol.et iur. Hubert Gerigk wyśw. 11.VI.1898r. Duchownym opiekującym się siostrami św. Elżbiety jest ks. Józef Amel. Poprzez wszystkie następne lata do 1944 roku pracuje bardzo owocnie ks. proboszcz Hubert Gerigk; od 1941 roku radcą duchowny m. W roku 1931 otrzymuje ks. proboszcz Gerigk do pomocy ks. Józefa Nakler, prob.em.z Rio Grande......,a w 1941 roku wikarego w osobie ks. Józefa Gluschke dr teologii i filozofii. Oprócz niego pomaga jeszcze prob.em. Józef Wirnig. W kwietniu 1944 roku zmarł ksiądz dr Hubert Gerigk a pod koniec 1944 roku zamianowany został proboszczem ksiądz Otto Jaritz przebywający obecnie w Rastecie (Oldenburg) na terenie NRF. Podczas działań wojennych na terenie Nysy, zabudowania parafialne uległy zupełnemu zniszczeniu - a kościół parafialny i filialny poważnej dewastacji. Lata 47 -62 W początkowym okresie duszpasterstwo terenie parafii pod wezwaniem św. Dominika sprawował ojciec franciszkanin z klasztoru nyskiego O. Marian. Od 1947 roku, do 1949 duszpasterstwo sprawowali księża z parafii pod wezwaniem św. Jakuba. W 1950 przyszedł do parafii (działał tutaj bardzo owocnie)" Ks. Franciszek Grochoł. Niestety, w młodym jeszcze wieku zmarł w październiku 1951roku; mieszkał on przy ulicy Głowackiego 14 w mieszkaniu prywatnym. Po nim objął duszpasterstwo ks. J. Maciej i pozostał tutaj do sierpnia 1958 roku. Mieszkanie otrzymał od Miejskiej Rady Narodowej w Nysie przy ulicy Kościuszki. To mieszkanie nie zostało już niestety przydzielone następnemu księdzu, który przyszedł do parafii w sierpniu 1958r. Był nim ksiądz dr Antoni Kubik, urodzony 9 VI 1926 roku w Suchej, pow. Strzelce Opolskie. Był on równocześnie profesorem przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie z zakresu nauk biblijnych. Nowo ustanowiony ksiądz proboszcz, we wrześniu i październiku 1958 r. przeprowadził gruntowny remont zupełnie zagrzybionej zakrystii. Nad zakrystią została zbudowana salka, przeznaczona na urządzanie w niej religii. 17.IX.1958 roku Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Franciszek JOP przeprowadził wizytację parafii św. Dominika. Obecny był przy wizytacji ksiądz Dziekan Kądziołka. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup wydał dekret w którym zachęca do budowy nowej plebani. Przez cały okres zimowy trwała intensywna praca przy burzeniu ruin plebanii i wywożeniu gruzu. Pracy tej dokonywała cała parafia a zwłaszcza parafianie z Jędrzychowa. Budowę ukończono w 1960 roku.(wg ks.Antoniego Kubika)


(5kB)


strona główna


Jeśli chcesz na tej stronie umieścić swój e-mail lub www,
to napisz na poniższy adres:

(24kB)